Algemene Voorwaarden voor Red mijn Energierekening.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Red mijn Energierekening.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Red mijn Energierekening.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Red mijn Energierekening.nl is een handelsnaam van de Jong & Baretta groep B.V. statutair gevestigd kantoorhoudende Mispelgaarde 2 te Nieuwegein onder vermelding KVK nummer 90827570.

1. Introductie

1.1 De website Redmijnenergierekening.nl is bedacht en ontwikkeld door de Jong & Baretta groep B.V.

1.2 Het doel van deze website is tweeledig. Enerzijds helpt de Jong & Baretta groep B.V. o.a. consumenten overstappen bij diensten die een belangrijke uitgave vormen in het huishouden. Anderzijds wordt de consument informatie geboden en de mogelijkheid om tarieven en diensten te vergelijken uit het huishouden. De dienstverlening is nader omschreven in de dienstenwijzer op de website redmijnenergierekening.nl.

1.3 De website redmijnenergierekening.nl is onderworpen aan de privacyverklaring en deze algemene voorwaarden. Door de websites te bezoeken, de informatie te raadplegen en/of gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheden wordt de bezoeker verondersteld op de hoogte te zijn van en in te stemmen met, de inhoud van de privacyverklaring, disclaimer en algemene voorwaarden.

1.4 Mochten er geschillen voortkomen uit de privacyverklaring disclaimer en algemene voorwaarden, dan is het Nederlands recht van toepassing waarbij het geschil zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

2. Disclaimer

2.1 redmijnenergierekening.nl. heeft de inhoud van haar websites met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de websites en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens, te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt in het bijzonder ook voor websites van mogelijke mediapartners die aan de websites van Redmijnenergierekening.nl gekoppeld zijn door hyperlinks of anderszins. de Jong & Baretta groep B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het direct en/of indirect gebruik van haar websites.

2.2 de Jong & Baretta groep B.V.  verschaft met haar websites slechts algemene, indicatieve informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk, deskundig advies.

2.3 de Jong & Baretta groep B.V. is rechthebbende van alle informatie op de websites. de Jong & Baretta groep B.V. verbiedt elke publicatie, vermenigvuldiging en/of verspreiding van de informatie op de websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Jong & Baretta groep B.V. vooraf.

2.4 De bezoeker kan aan de inhoud van de websites geen enkele rechten ontlenen.

3. Voorwaarden

3.1 de Jong & Baretta groep B.V.  geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op haar websites.

3.2 de Jong & Baretta groep B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de dienstverleners en/of het door deze dienstverleners aangeboden product.

3.3 Garanties met betrekking tot het volledig technisch correct werken van de websites kunnen door de Jong & Baretta groep B.V.  niet worden gegeven, aangezien zij hiertoe afhankelijk is van derde partijen die betrokken zijn bij de infrastructuur van het internet.

3.4 Hoewel de Jong & Baretta groep B.V. haar websites voldoende beoogt te beveiligen om het oneigenlijk gebruik van haar websites tegen te gaan, kan zij ter zake geen enkele garantie afgeven.

3.5 de Jong & Baretta groep B.V. sluit hierbij op voorhand iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade die voortkomt uit het direct en/of indirect gebruik van haar websites. In het bijzonder is zij niet aansprakelijk voor handelingen die door de consument of de dienstverlener zelf zijn verricht.

3.6 Voor het geval de uitsluiting op enig moment geen stand houdt, is de maximaal uit te keren schadevergoeding per incident, verdeeld over alle betrokkenen beperkttot EUR 1.500. De beperkingen in aansprakelijkheid gelden niet in het geval de klant de Jong & Baretta groep B.V. grove schuld of nalatigheid kan verwijten ten gevolge waarvan de bezoeker schade heeft geleden.

3.7 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van de Jong & Baretta groep B.V. behoren toe aan de Jong & Baretta groep B.V. Hieronder wordt verstaan alle auteurs- en databankrechten op teksten, afbeeldingen, databestanden, foto’s en overigen (stilstaand/bewegend), geluidsmateriaal, formats, software en merken (bijvoorbeeld domainnamen, handelsnamen).

3.8 Enige vorm van terbeschikkingstelling dan wel verveelvoudiging van de inhoud van de websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

3.9 de Jong & Baretta groep B.V. behoudt zich het recht voor om bezoekers van haar websites uit te sluiten. De desbetreffende bezoeker kan dan op geen enkele wijze meer gebruikmaken van de door de Jong & Baretta groep B.V. aangeboden diensten. Indien de Jong & Baretta groep B.V.  door enig handelen van een bezoeker schade heeft geleden, zal zij deze op de desbetreffende bezoeker verhalen.

3.10 Mocht een van bovengenoemde voorwaarden individueel nietig worden verklaard, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. de Jong & Baretta groep B.V.  zal zich inspannen de nietig verklaarde voorwaarde te wijzigen in een acceptabel alternatief dat beide partijen dient.

Copyright 2024 de Jong & Baretta groep B.V. Alle rechten voorbehouden.